ค้นเจอ 76 รายการ

น้ำผักบุ้งไป น้ำสายบัวมา

หมายถึงมีน้ำใจตอบแทนกัน

ได้น้ำได้เนื้อ

หมายถึงได้อะไรที่เป็นประโยชน์ ได้อะไรที่ดี ๆ มีสาระ ครบถ้วน ใช้บอกในหลายเหตุการณ์ เช่น การฟัง การพูด การทำงาน ค้าขาย กำไร เป็นต้น

กะดี่ได้น้ำ

หมายถึงคนที่แสดงอาการตื่นเต้น ดีใจ ออกนอกหน้าจนระงับอาการไม่อยู่

กระดี่ได้น้ำ

หมายถึงใช้เปรียบเทียบคนที่แสดงอาการดีอกดีใจตื่นเต้นจนตัวสั่น

มะนาวไม่มีน้ำ

หมายถึงพูดห้าว ๆ หรือ พูดไม่มีหางเสียง

มะนาวไม่มีน้ำ

หมายถึงพูดห้วน ๆ

กระดี่ได้น้ำ

หมายถึงอาการแสดงความดีใจ หรือตื่นเต้นจนตัวสั่น

ปลาได้น้ำ

หมายถึงการที่ได้อยู่อาศัยในสถานที่หรือสิ่งแวดล้อมอันเหมาะสม หรือการที่ใครคนหนึ่งสามารถปรับตัวเข้าสิ่งแวดล้อมใหม่ ๆ ได้ดี

กระดี่ได้น้ำ

หมายถึงใช้เปรียบเทียบคนที่แสดงอาการดีอกดีใจจนตัวสั่นเช่นเขาดีใจเหมือนกระดี่ได้น้ำ

น้ำขุ่นไว้ใน น้ำใสไว้นอก

หมายถึงแม้จะไม่พอใจก็ยังแสดงสีหน้ายิ้มแย้ม

ไปน้ำขุ่น ๆ

หมายถึงหลบเลี่ยงไปอย่าง ข้าง ๆ คู ๆ

เลือดข้นกว่าน้ำ

หมายถึงญาติพี่น้องย่อมดีกว่าคนอื่น

 คำพังเพย จัดกลุ่มตามตัวอักษร ก-ฮ