ค้นเจอ 242 รายการ

ลืมหน้าอ้าปาก

หมายถึงมีฐานะดีขึ้นกว่าเดิมจนพอทัดเทียมกับผู้อื่น

ปอดลอย

หมายถึงใจไม่สู้ดีชักจะหวาด ๆ, ใช้ว่า ปอด ก็มี.

กระดังงาลนไฟ

หมายถึงหญิงที่เคยผ่านผู้ชายมาแล้ว ย่อมรู้จักชั้นเชิงดีกว่าผู้หญิงที่ยังไม่เคยแต่งงาน

อย่าทำตัวเป็นกิ้งก่าได้ทอง

หมายถึงอย่าเย่อหยิ่งจองหองเพราะเพียงได้ดีหรือมีทรัพย์ขึ้นมาเพียงเล็กน้อย

พ่อลิ้นทอง

หมายถึงคนที่พูดดี พูดเก่ง หรือพูดคล่องน่าฟัง

ลืมตาอ้าปาก

หมายถึงมีฐานะดีขึ้นกว่าเดิมจนพอทัดเทียมกับผู้อื่น

ช้าเป็นการ นานเป็นคุณ

หมายถึงค่อย ๆ คิด ค่อย ๆ ทำดีกว่าด่วนทำ

หวานนอกขมใน

หมายถึงพูดทำหรือแสดงให้เห็นว่าดีแต่ภายนอกแต่ในใจกลับตรงข้าม

เข้าเถื่อนอย่าลืมพร้า ได้หน้าอย่าลืมหลัง

หมายถึงอย่าประมาทต้องเตรียมให้พร้อม และให้มีสติกำหนดจดจำให้ดี

ไม้นอกกอ

หมายถึงคนที่ประพฤตินอกแบบแผนของวงศ์ตระกูล (มักใช้ในทางไม่ดี)

ต่อหน้ามะพลับลับหลังตะโก

หมายถึงต่อหน้าทำเป็นดีด้วย ลับหลังกลับนินทาว่าร้ายหรือลอบทำร้าย

ทั้งขึ้นทั้งล่อง

หมายถึงมีความเกี่ยวข้องด้วยเสมอ ไม่พ้นไปได้ (มักใช้ในทำนองไม่ดี).

 คำพังเพย จัดกลุ่มตามตัวอักษร ก-ฮ