มือไม่พายเอาเท้า(ตีน)ราน้ำ หมายถึง

 คำพังเพย จัดกลุ่มตามตัวอักษร ก-ฮ