คำพังเพย

ปลูกพืชย่อมหวังผล

หมายถึง ให้ผลประโยชน์แก่ผู้อื่นเพื่อหวังผลตอบแทน

หมายเหตุ หว่านพืชหวังผล

 หมายเหตุ

คำพังเพย หมายถึง ถ้อยคำหรือข้อความที่กล่าวเป็นกลาง ๆ เพื่อให้ตีความเข้ากับเรื่อง มีความหมายแฝงอยู่ อาจเป็นคำที่ใช้สื่อในทางเปรียบเปรย หรือในทำนองเสียดสี เช่น กระต่ายตื่นตูม เสียน้อยเสียยากเสียมากเสียง่าย

สำนวนไทย หมายถึง ถ้อยคำ กลุ่มคำ หรือประโยคที่ไม่ได้แปลความหมายตรง ๆ แต่มีความหมายเชิงเปรียบเทียบแฝงอยู่ เช่น สอนจระเข้ให้ว่ายนํ้า รำไม่ดีโทษปี่โทษกลอง

คำสุภาษิต หรือ สำนวนสุภาษิต คือ คำในภาษาไทยที่ใช้ในการสื่อสารเชิงเปรียบเทียบอุปมาอุปมัย มักมีความหมายในการตักเตือนสั่งสอนในทางบวก มีความหมายที่ดี เช่น รักยาวให้บั่นรักสั้นให้ต่อ น้ำเชี่ยวอย่าขวางเรือ

 ภาพประกอบ

  • คำพังเพย: ปลูกพืชย่อมหวังผล หมายถึงอะไร?, หมายถึง ให้ผลประโยชน์แก่ผู้อื่นเพื่อหวังผลตอบแทน หมายเหตุ หว่านพืชหวังผล

 คำพังเพยที่คล้ายกัน

น้ำพึ่งเรือเสือพึ่งป่าอัชฌาสัย บ้านเมืองมีขื่อมีแป ปลาข้องเดียวกัน ปลูกเรือนคร่อมตอ ปลูกเรือนตามใจผู้อยู่ปลูกอู่ตามใจผู้นอน พูดดีเป็นเงินเป็นทอง ม้าดีย่อมมีพยศ ลูกไม้หล่นไม่ไกลต้น หมายน้ำบ่อหน้า หว่านพืชหวังผล เดินตามหลังผู้ใหญ่หมาไม่กัด ไม่มีมูลฝอยหมาไม่ขี้

หาคำศัพท์ไม่เจอ หรือยังไม่เห็นคำที่ต้องการ?

ช่วยแนะนำคำใหม่ให้เราสิ
แจ้งเพิ่มคำ

 ความคิดเห็นในหัวข้อ "ปลูกพืชย่อมหวังผล"

 คำพังเพย จัดกลุ่มตามตัวอักษร ก-ฮ

 บทความอื่น ๆ จาก "คำพังเพย"