คำพังเพย

หมูเขาจะหามเอาคานเข้าไปสอด

หมายถึงเข้าไปขัดขวางผลประโยชน์ กิจกรรม หรือการกระทําของผู้อืน ซึ่งเขากำลังจะสำเร็จอยู่แล้ว

Posted on by Admin

พจนานุกรมไทย หมูเขาจะหามเอาคานเข้าไปสอด หมายถึง:

  1. (สํา) น. คนที่เข้าไปขัดขวางขณะที่ผู้อื่นทําสิ่งใดสิ่งหนึ่งกําลังจะสําเร็จ.

ภาพประกอบ

  • หมูเขาจะหามเอาคานเข้าไปสอด

คำพังเพยที่คล้ายกัน

บทความอื่น ๆ จาก "คำพังเพย"