[คำพังเพย]

สำเนียงบอกภาษากิริยาส่อสกุล

หมายถึงการแสดงออกทางการพูดหรือกิริยามารยาท ที่จะชี้ให้เห็นถึงพื้นฐานการในการเลี้ยงดู อบรมสั่งสอน

Posted on by Admin

ภาพประกอบ "สำเนียงบอกภาษากิริยาส่อสกุล"

  • สำเนียงบอกภาษากิริยาส่อสกุล

คำพังเพยที่คล้ายกัน

บทความอื่น ๆ จาก "คำพังเพย"