คำพังเพย

ลืมหน้าอ้าปาก

หมายถึงมีฐานะดีขึ้นกว่าเดิมจนพอทัดเทียมกับผู้อื่น

หมายเหตุลืมตาอ้าปาก ก็ว่า

Posted on by Admin

ภาพประกอบ

  • ลืมหน้าอ้าปาก

คำพังเพยที่คล้ายกัน

บทความอื่น ๆ จาก "คำพังเพย"