คำพังเพย

ต่อหน้ามะพลับลับหลังตะโก

หมายถึงต่อหน้าทำอย่างหนึ่ง ลับหลังทำอีกอย่างหนึ่ง แบบหน้าไหว้ หลังหลอก

Posted on by Admin

หมายถึงต่อหน้าทำเป็นดีด้วย ลับหลังกลับนินทาว่าร้ายหรือลอบทำร้าย

หมายเหตุหน้าไหว้หลังหลอก ก็ใช้

Posted on by Admin

ภาพประกอบ

  • ต่อหน้ามะพลับลับหลังตะโก
  • ต่อหน้ามะพลับลับหลังตะโก

คำพังเพยที่คล้ายกัน

บทความอื่น ๆ จาก "คำพังเพย"