[คำพังเพย]

กงเกวียนกำเกวียน

หมายถึงเวรสนองเวร, กรรมสนองกรรม, เช่นทำแกเขาอย่างไร ตนหรือลูกหลานก็อาจจะถูกทำในทำนองเดียวกันอย่างนั้นบ้างเป็นกงกำกงเกวียน

Posted on by Admin

ภาพประกอบ "กงเกวียนกำเกวียน"

  • กงเกวียนกำเกวียน

คำพังเพยที่คล้ายกัน

บทความอื่น ๆ จาก "คำพังเพย"