Category Archives: นอนหลับไม่รู้ นอนคู้ไม่เห็น

สำนวนสุภาษิตไทย “นอนหลับไม่รู้ นอนคู้ไม่เห็น”

สำนวนสุภาษิตไทย
นอนหลับไม่รู้ นอนคู้ไม่เห็น

สำนวนสุภาษิตไทย

นอนหลับไม่รู้ นอนคู้ไม่เห็น หมายถึง  ไม่รู้เรื่องรู้ราว  ไม่รู้อีโหน่อีเหน่