Category Archives: ตีตนก่อนไข้

สำนวนสุภาษิตไทย “ตีตนก่อนไข้”

สำนวนสุภาษิตไทย
ตีตนก่อนไข้

สำนวนสุภาษิตไทย

ตีตนก่อนไข้ หมายถึง  หวาดกลัวไปก่อนที่จะมีอันตราย