Category Archives: ตาบอดได้แว่น

สำนวนสุภาษิตไทย “ตาบอดได้แว่น”

สำนวนสุภาษิตไทย
ตาบอดได้แว่น
=&0=& ตาบอดได้แว่น หมายถึง  คนที่ได้สิ่งของซึ่งไม่เป็นประโยชน์อะไรแก่ตน