Category Archives: กงเกวียนกำเกวียน

สำนวนไทย สุภาษิต คำพังเพย “กงเกวียนกำเกวียน”

สำนวนไทย  สุภาษิต  คำพังเพย

          กงเกวียนกำเกวียน

          สิ่งที่เกิดตามกันมา
          เกวียนเป็นพาหนะที่ใช้กันทั่วไปในสมัยก่อน  กงเกวียนเป็นส่วนรอบล้อเกวียน  กำเกวียนเป็นซี่ล้อมีดุมเป็นส่วนกลางของล้อที่มีรูสำหรับสอดเพลา  เมื่อกงเกวียนหมุนไปทางใด  กำเกวียนก็หมุนไปด้วย
          สำนวนนี้ใช้เปรียบกับการกระทำของมนุษย์  ว่าผู้ใดทำกรรมอย่างใดไว้ย่อมได้รับผลกรรมนั้น  มีความหมายเช่นเดียวกับสำนวน  “วัวของใครเข้าคอกคนนั้น”

          ตัวอย่าง
          “ผู้ต้องหาค้ายาเสพติดถูกตัดสินประหารชีวิต  นี่แหละนะ กงเกวียนกำเกวียน”

read more